Miljø og Kvalitet

Wulff Supplies har ISO 9001 og ISO 14001-sertifikat

Wulff Supplies - Miljø og kvalitet

Wulff Group Plc (Wulff) er en profesjonell salgs- og markedsorganisasjon for forbruksmateriell.

Selskapets oppgave er å hjelpe kundene våre til å lykkes i sin egen kjernekompetanse ved å gi dem morgendagens produkter og tjenester på den måten som er best for dem. 

Wulff-konsernets hovedkontor ligger i Vanda, Finland. Konsernet har datterselskaper i Finland, Sverige, Norge, Danmark og Estland. Wulff er markedsledende i Finland og er den tredje største aktøren på det nordiske markedet.
Wulff Supplies har virksomheter i Sverige, Norge og Danmark. 

Forretningsidé 

Wulff Supplies tilbyr store og mellomstore kunder i det nordiske markedet kundetilpassede løsninger for anskaffelse av forbruksmateriell  
Wulff Supplies vil garantere at de produktene vi tilbyr kundene og partnerne våre, er produsert i henhold til etisk akseptable prinsipper.

De etiske retningslinjene angir vår minimumsstandard. Målet er å stadig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene ut fra et etisk og sosialt perspektiv. De etiske retningslinjene gjelder for alle produksjonsenheter, lager, leverandører og underleverandører som produserer og håndterer produkter for Wulff Supplies. Retningslinjene definerer medarbeidernes grunnleggende rettigheter og er basert på ILO-konvensjonen.


Etikk og moral

Wulff Supplies oppfatning av god forretningspraksis, ærlighet, integritet og ansvar må opprettholdes, og eventuell innblandning i bestikkelser, utpressing og korrupsjon tolereres ikke i noen som helst form av Wulff Supplies. 
Wulff Supplies skal drive sin virksomhet i henhold til gjeldende lover og forskrifter og avstår også fra å inngå konkurransebegrensende avtaler.

Partnersamarbeid
Kunder

Det skal være enkelt å være kunde av Wulff Supplies. Vi skal gjøre vårt ytterste for at kundene skal oppleve Wulff Supplies som en bedrift de kan stole på. Kundeforholdene skal baseres på forretningsnytte.

Vi driver et systematisk kvalitetsarbeid og følger et internasjonalt anerkjent kvalitetsstyringssystem, ISO 9001. Vi skal ta initiativ til dialog med kundene våre der vi følger opp hvor godt vi lykkes med å tilfredsstille kundenes behov. Kundesynspunkter skal behandles som en kilde til forbedringer. 
Alt salg og all markedsføring av varer eller tjenester skal oppfylle alle avtalte og rettslige normer i de respektive landene. Vår markedskommunikasjon skal være kundeorientert, bedriftsstøttende og skape et positivt bilde av konsernet.

Leverandører

Innenfor de områdene der Wulff Supplies har innflytelse, skal konsernet jobbe for at leverandører og underleverandører følger relevante prinsipper i disse etiske retningslinjene.
Wulff Supplies skal opprettholde egnede prosesser for vurdering og valg av prioriterte leverandører og samarbeidspartnere. 
Vi skal stadig utvikle de forretningsmessige relasjonene til leverandørene våre for å skape nytte for kundene og tilgjengelighet for alle brukere av tjenestene våre.


Produkter 

Wulff Supplies velger produkter som både tar miljøhensyn og har riktig kvalitetsnivå. Ved å strukturere opp valget av produkter og samordne volumer sammen med nøkkelkunder skaper vi miljøprodukter som ikke trenger å være dyrere enn andre produkter.
Wulff Supplies streber ikke etter å markedsføre produkter som strider mot gjeldende miljølovgivning i de markedene der Wulff Supplies agerer. 


Foreningsfrihet

Der lokale eller gjeldende lover tillater det, skal alle ansatte ha rett til å danne, være med i eller ikke ære med i fagforeninger og ha rett til kollektive forhandlinger når de er ansatte av Wulff Supplies.

Tvangsarbeid

Ingen form for tvangsarbeid eller annet påtvunget arbeid tolereres av Wulff Supplies, og alle ansatte har rett til å forlate sin stilling i henhold til avtale eller lokale lover.

Menneskerettigheter og barnearbeid

Wulff Supplies støtter og respekterer internasjonale lover om menneskerettigheter og sikrer dermed at selskapet ikke er delaktig i brudd på menneskerettighetene.
Wulff Supplies skal ikke være delaktig i noen form for barnearbeid eller andre former for utnyttelse av barn. Ingen personer skal ansettes før obligatorisk skolegang er avsluttet, eller før de fyller 15 år, og ingen under 18 år skal arbeide med risikofylt arbeid innen Wulff Supplies.


Arbeidsmiljø og sikkerhet 

Wulff Supplies skal tilby et arbeidsmiljø for alle ansatte som er sunt, trygt og i henhold til internasjonale normer og lokale lover. 
Hver medarbeider har ansvaret for å utføre sitt arbeid på en sikker måte og aktivt bidra til at vårt felles arbeidsmiljø er trygt. Helsearbeidet skal bestå av følgende deler:
 fremme medarbeidernes helse
 forebygge helsefare og ulykker 
 rehabilitere medarbeidere under og etter sykefravær
Ingen medarbeidere skal utføre arbeid eller oppholde seg på arbeidsplassen under påvirkning av alkohol eller rusmidler. Medarbeidere med alkohol- eller rusmiddelrelaterte problemer har et eget ansvar for å oppsøke hjelp, privat eller via bedriftshelsetjenesten.


Diskriminering

Mangfold blant Wulff Supplies ansatte er positivt, og ingen, uansett kjønn, hudfarge, seksuell legning, nasjonalitet, foreldrenes status, sivilstand, graviditet, religion, politisk oppfattning, etnisk bakgrunn, sosial opprinnelse, sosial stilling, alder, faglig tilhørighet eller funksjonshemning, skal særbehandles.

Trakassering i form av fysisk eller psykisk mishandling tolereres ikke innen Wulff Supplies, heller ikke trusler i noen som helst form.

Miljø Bærekraftig utvikling 

Bærekraftig utvikling er et nøkkelbegrep for Wulff Supplies, og sløsing av ressurser skal unngås der det er mulig. Wulff Supplies støtter innovativ utvikling av produkter og tjenester som tilbyr miljømessige fordeler samt fremmer et større miljøansvar.

 
Wulff Supplies arbeider mot en ressursvennlig materialbruk, noe som innebærer bedre utnyttelse av material og energi. Wulff Supplies har også en forebyggende holdning til miljøutfordringene og arbeider aktivt for at dagens materiale gradvis skiftes ut med mer miljøvennlige alternativer, og for at farlige stoffer unngås når egnede og mer miljøvennlige alternativer finnes.
Miljøarbeidet er strukturert og følger et internasjonalt anerkjent miljøstyringssystem, ISO 14001. 
Dette innebærer at det stilles krav både til oss selv og leverandørene/underleverandørene våre.


Samfunnsengasjement

Hvert enkelt selskap innen Wulff Supplies-konsernet skal jobbe for å etablere gode relasjoner i de lokalsamfunnene der de er aktive. Forretningsbeslutninger som kan antas å ha påvirkning på samfunnet, skal, hvis mulig, alltid komme etter, alternativt snarest følges av, diskusjoner med samfunnsrepresentanter for å identifisere eventuelle behov for felles tiltak.
Wulff Supplies-konsernet skal være politisk uavhengig og ikke bidra finansielt direkte til politiske partier eller kandidater.
Våre sponsorsamarbeid skal være til nytte både for den sponsede organisasjonen og for Wulff Supplies. Sponsorbidrag skal ikke utloves, tilbys eller gis til tilstelninger som arrangeres av personer eller organisasjoner med mål som er uforenlige med Wulff Supplies' etiske retningslinjer eller som kan skade Wulff Supplies' omdømme.

Personopplysningspolicy

 

1. Personopplysningspolicyens omfattelse

Under beskrives hvordan Wulff Supplies AB (org. nr 556694-9417), behandler personopplysninger i forhold til deg som kunde. Integritetsbeskyttelse er et spørsmål som prioriteres av oss. Det er derfor viktig for oss å beskytte dine personopplysninger og forsikre oss om at vår behandling av dem skjer på en korrekt og lovlig måte. I denne personopplysningspolicyen forklarer vi hvilke typer av personopplysninger vi kan komme til å behandle og i hvilken sammenheng vi behandler dem. Vi redegjør også for vår behandling av personopplysninger samt hvilke valg og hvilke rettigheter du har i relasjon til den. Vi ber deg lese gjennom vår personopplysningspolicy nøye og gjøre deg inneforstått med dens innhold. Vennligst noter at denne personopplysningspolicy gjelder behandling av personopplysninger for de vi er personopplysningsansvarlige for. Det innebærer at vi har ansvar for håndteringen og behandlingen av dine personopplysninger. Det innebærer også at det er til oss du ska henvende deg med spørsmål eller synspunkter, eller om du vil utnytte noen av de rettigheter du har i forhold til vår håndtering av dine personopplysninger.

 

2. Personopplysninger som behandles

Personopplysninger avser opplysninger som kan henføres til deg. Vi kan komme til å håndtere følgende personopplysninger som kan henføres til deg som kunde:

(a) navn;

(b) adresse;

(c) e-postadresse;

(d) telefonnummer;

(e) brukernavn og passord;

(f) ordreinformasjon;

(g) IP-nummer; samt

(h) annen informasjon som du oppgir ved dine kontakter med oss.

 

3. Formålet med behandlingen og rettslige grunner

Vi behandler dine personopplysninger for formålet å administrere våre kunderelasjoner, levere varer, gi support samt markedsføre våre varer og tjenester. Behandlingen skjer på basis av

at det er nødvendig for at vi skal kunne fullføre vår avtale med deg og det firmaet du representerer

samt for vår berettigede interesse av å nå ut med markedsføring.

 

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Vi behandler alltid dine personopplysninger i den utstrekning og under den tid vi er pliktige å gjøre det i følge lov.

 

5. Mottaker

Vi kan komme til å levere ut dine personopplysninger til våra personopplysningsassistenter, f.eks. selskaper som har vår ehandelsplattform, arbeider med fakturaadministrasjon eller IT- og skytjenester. I slike tilfeller inngås personopplysningsassistentavtaler som sikrer at dine personopplysninger kun behandles i følge denne personopplysningspolicy.

 

6. Cookies

Webplassen bruker s.k. cookies med formål å tilpasse din brukeropplevelse og foredre webbplassen

 

Cookies behandles med støtte av ditt samtykke. Om du ikke aksepterer at cookies brukes kan du stenge  cookies i din weblesers sikkerhetsinstillinger. Du kan også stille inn webleseren slik at du får et spørsmål hver gang en webplass forsøker å plassere en cookie på din datamaskin. Gjennom webleseren kan også tidligere lagrede cookies slettes. Se webleserens hjelpesider for mer informasjon. Videre kan du når som helst slette cookies manuelt fra din harddisk.

Observer at om du velger å ikke akseptere cookies kan funksjonaliteten komme til å begrenses på visse websider.

 

7. Dine rettigheter

Du har rett til å få bekreftelse på om vi behandler personopplysninger som berører deg, og i så fall få tilgang til disse personopplysninger og også informasjon rundt personopplysningene og vår håndtering av dem.

 

De data vi samler inn består kun av opplysninger som er brukt i din egenskap av representant for ditt firma, ingen personlige data lagres.

 

 

8. Tillegg og endringer

Vi kan komma til å lage tillegg eller endringer i denne personopplysningspolicy. Om vi gjør det kommer vi til å publisera den oppdaterte policyen på vår hjemmeside. Om så skjer så ber vi deg å lese nøye gjennom den oppdaterte personopplysningspolicyen.

 

9. Kontakt oss

For å oppdatere, rette eller slette opplysninger vi har om deg eller benytte rettigheter som tilkommer deg i følge ovenstående, er du velkommen til å kontakte oss på kundeservice@wulffsupplies.no

Denne personopplysningspolicy gjelder fra og med den 25 mai 2018.